Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Rodzice w przedszkolu

Współpraca z rodzicami

Cele podejmowanych działań:

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań, uzdolnień
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w działania na rzecz przedszkola
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci w środowisku przedszkolnym
 • podnoszenie świadomości na temat kompetencji kluczowych kształtowanych u dzieci przez przedszkole

Zadania przedszkola:

Wspomaganie rodziców w procesie wychowania – pedagogizacja rodziców realizowane poprzez: 

 • Omówienie podstawowych zadań placówki i sposobu realizacji treści programowych
 • Udzielanie rodzicom bieżącej informacji o zachowaniu dziecka w przedszkolu oraz porad i konsultacji z wychowawcami w trudnych sytuacjach  wychowawczych
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług MZPPP oraz innych placówek udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Organizowanie spotkań, konsultacji i prelekcji z pracownikami MZPPP
 • Przygotowywanie i wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców  przez wychowawców grup.
 • Współpraca w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uzdolnień dzieci.
 • Organizowanie zajęć otwartych w poszczególnych grupach wiekowych – umożliwienie rodzicom obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym.
 • Informowanie o zadaniach  dydaktyczno-wychowawczych na poszczególne miesiące.
 • Eksponowanie prac plastycznych i technicznych wykonanych przez dzieci.

 

Rozwijanie aktywnej współpracy przedszkola z rodzicami:

 • Angażowanie rodziców w pomoc przy organizacji okolicznościowych imprez przedszkolnych.
 • Pomoc rodziców w organizacji występów i pokazów artystycznych dzieci.
 • Zaproszenie rodziców do udziału w rodzinnych konkursach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.
 • Współudział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola.
 • Zachęcanie rodziców do pozyskiwania i przekazywania pomocy rzeczowej dla przedszkola.
 • Zapraszanie rodziców do udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu np. Europejski Tydzień Kodowania, Dzień Bezpiecznego Internetu.
 • Zachęcanie rodziców do zapoznania dzieci z wykonywanym przez siebie zawodem.
 • Włącznie rodziców w działania ukierunkowane na  kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych.
play

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce