Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Rodzice w przedszkolu

Współpraca z rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 1. Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami,
 2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 3. Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 4. Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 6. Organizowanie szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 7. Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych.
 8. Konkursy, wycieczki,
 9. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy.

Decyzyjność rodziców

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 • czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 • udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, zajęć logopedii i innych),
 • udziału dziecka w wycieczkach,
 • wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
 • ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
 • wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 • wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i Rad grupowych.
 • opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
 • organizacji rytmu dnia,
 • wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 • propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: ps.nr36.ck@wp.p

ZOUM Kielce