Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Nasz dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 Ramowy rozkład stanowi podstawę do opracowania szczegółowych rozkładów dnia dla poszczególnych oddziałów.

6.30 – 7.30

 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, zabawy wspomagające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

7.30 - 8.45

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka.

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym i/lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.00

9.00 - 9.30

Czynności porządkowe i  zabiegi higieniczne.

Śniadanie.

9.30 - 10.30

Zintegrowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Język angielski - 2 x w tyg. - wszystkie grupy

Religia - 1 x w tyg. - (oddział III).

10.30 -11.30

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zajęcia sportowe.

Zabawy ruchowe swobodne i zorganizowane.

Obserwacje przyrodnicze.

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu – wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

Obiad.

Mycie zębów.

12.30 – 13.45

Leżakowanie (oddział I i IA).

Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające - 1 x w tyg.

Zabawy o charakterze uspokajającym – słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, słuchanie muzyki relaksacyjnej (oddział II, IIA, III).

Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym (oddział  II, IIA, III).

13.45 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku;

Podwieczorek;

14.15 - 16.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,  dydaktyczne.

Utrwalanie wiadomości i umiejętności.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: ps.nr36.ck@wp.p

ZOUM Kielce