Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach

„Od przedszkola do uczenia się przez całe życie” – jest to punkt wyjścia niniejszej koncepcji, a także główny cel działania Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach. Istotną rolę w osiągnięciu powyższego celu odgrywa planowanie pracy w oparciu o kształtowanie kompetencji kluczowych zawartych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej. Praca ukierunkowana na nabywanie kompetencji kluczowych przez dziecko w wieku przedszkolnym, ma na celu wyposażenie go nie tylko w odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Misja

„Dynamika zmian sprawia, że Świat, do życia, w którym dzisiaj przygotowujemy dzieci w przedszkolu jeszcze nie istnieje”. Jednak są pewne uniwersalne wartości, w które możemy wyposażyć nasze dzieci już teraz, żeby łatwiej adaptowały się do nowych warunków. Chodzi o kreatywność, samodzielność, otwartość, ciekawość świata, tolerancję, umiejętność współpracy i współdziałania, dbanie o zdrowie i środowisko, zachowanie tożsamości narodowej i regionalnej przy jednoczesnym otwarciu na świat i poznawanie innych kultur.

 

Wizja

Przedszkole jest dla dzieci bezpiecznym przyjaznym miejscem wspólnej zabawy i nauki. Stwarza warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i radzenia sobie w dalszym życiu. 

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

Przedszkole buduje swój potencjał na dobrze wykwalifikowanej, współpracującej ze sobą, rodzicami i środowiskiem lokalnym kadrze.

Przedszkole rozwija i pomaga w odkrywaniu uzdolnień dzieci.

Przedszkole prowadzi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w zależności od rozpoznanych potrzeb indywidualnych dzieci.

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce